Tala om vad du tycker ! Här kan endast synpunkter lämnas. För frågor om försäkringen eller det egna ärendet vänligen kontakta Kundcenter
Är du?       Ange postnummer för området där du bor   Vad gäller din synpunkt? Vilken förmån, bidrag eller ersättning avser din synpunkt? Hur är din synpunkt? Vad vill du säga oss? Kontaktuppgifter